Terms and Conditions

Termeni şi condiţii

Prezentul acord se aplică site-ului www.eduvisionlearning.ro, serviciilor și conținutului acestuia. Site-ul, serviciile și conținutul www.eduvisionlearning.ro vă sunt oferite condiționat de acceptarea Dumneavoastră, fără nicio modificare, a condițiilor din prezentul acord.
Acceptând clauzele din secțiunea Termeni şi condiţii, vă manifestaţi consimţământul asupra conţinutului. În cazul în care  nu sunteți de acord în totalitate cu Termenii și condițiile expuse mai jos, nu utilizaţi website-ul.
Nicio parte sau informaţie publicată afişată pe pagina web a site-ului  nu este destinată să constituie o ofertă contractuală obligatorie pentru EDUVISION LEARNING S.R.L. Comanda dumneavoastră va fi înregistrată şi se consideră acceptată de EDUVISION LEARNING S.R.L. doar în momentul în care vă notificăm, prin e-mail, că solicitarea dumneavoastră a fost acceptată.

1.    Definiții și interpretare

1.1    În prezentul acord de utilizare a site-ului web, următorii termeni au următoarele semnificații:
1.1.1    „Cont”: înseamnă, în mod colectiv, informațiile personale, informațiile de plată și acreditările utilizate de Utilizatori pentru a accesa conținutul plătit și/sau orice sistem de comunicații de pe site;
1.1.2    „Conținut”: înseamnă orice text, grafică, imagini, audio, video, software, compilații de date și orice altă formă de informații capabile să fie stocate într-un computer care apare pe sau face parte din acest site web;
1.1.3    „Facilități”: înseamnă în mod colectiv orice facilități, instrumente, servicii sau informații online pe care EDU VISION LEARNING S.R.L. le pune la dispoziție prin intermediul site-ului web, în prezent sau în viitor;
1.1.4    „Servicii”: înseamnă serviciile disponibile pentru utilizatori prin intermediul acestui site web. În mod specific şi concret presupune utilizarea platformei de învăţare electronică EDUVISION LEARNING S.R.L.;
1.1.5    „Informații de plată”: înseamnă orice detalii necesare pentru achiziționarea Serviciilor de pe acest site web. Aceasta include, dar nu se limitează la, numerele cardurilor de credit/debit, numerele de cont bancar și codurile de sortare;
1.1.6    „Locaţie”: înseamnă locul (locurile) în care se află sediul, filialele, sucursalele sau orice structură teritorială care aparţine EDUVISION LEARNING S.R.L.;
1.1.7    „Sistem”: înseamnă orice infrastructură de comunicații online pe care EDUVISION LEARNING S.R.L. o pune la dispoziție prin intermediul site-ului web în prezent  sau în viitor. Aceasta include, dar nu se limitează la, e-mailuri web, panouri de mesaje, facilități de chat live și linkuri de e-mail;
1.1.8    „Utilizator”/„Utilizatori”: înseamnă orice terță parte care accesează site-ul web și nu este angajat al EDUVISION LEARNING S.R.L.;
1.1.9    „Website”: înseamnă site-ul web pe care îl utilizați în prezent (www.eduvisionlearning.ro) și orice subdomenii ale acestui site, cu excepția cazului în care se stipulează în mod expres în sens contrar în cuprinsul secţiunii Termeni și condiții;
1.1.10    „Noi/Subscrisa/Societatea: înseamnă EDUVISION LEARNING S.R.L., o companie constituită în România cu sediul social în satul Dâmbovicioara nr. 195A, comuna Dâmbovicioara, judeţul Argeș, având CIF 43577291, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J03/115/2021, telefon +40 729 019 252, e-mail: office@eduvisionlearning.ro.
1.2.    În prezentul acord, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
1.3.    Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică expres în mod diferit.
1.4.    Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul acord.

2.    Restricții de vârstă

2.1    Persoanele cu vârsta sub 18 ani pot să utilizeze acest website numai cu supravegherea unui adult. Informațiile de plată trebuie furnizate de sau cu permisiunea unui adult.

3.    Clienții business

3.1.    Termenii și condițiile de utilizare a website-ului se aplică și clienților care achiziționează serviciile site-ului pentru activităţi în domeniu de formare profesională sau de business.

4.    Proprietatea intelectuală

4.1.    Website­ul www.eduvisionlearning.ro („Site­ul”) se află în proprietatea şi administrarea EDUVISION LEARNING S.R.L.
4.2.    În conformitate cu legislația care reglementează protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor şi drepturile conexe,  tot conținutul inclus pe site, cu excepția cazului în care este încărcat de Utilizatori, inclusiv dar fără a se limita la text, grafică, sigle, sloganuri, pictograme, imagini, clipuri sonore, videoclipuri, compilări de date, aspectul paginii, codul de bază și software-ul, privite total şi/sau parțial, precum şi orice versiuni modificate ale lor, sunt proprietatea EDUVISION LEARNING S.R.L., a afiliaților noștri sau a altor părți terțe agreate de noi. Utilizând sau continuând să utilizați site-ul web, recunoașteți că un astfel de material este protejat de legislaţia drepturilor de proprietate intelectuală (drepturi de autor, marcă comercială, brevet, drepturi sui generis / drepturi privind bazele de date și alte drepturi de proprietate intelectuală) aplicabile României şi/sau altor state de care aparţin afiliaţii noştri şi/sau părţile terţe agreate de noi. Dispoziţiile secțiunii Drept şi Jurisdicţie de mai jos, rămân aplicabile.
4.3.    Nicio informație de pe website-ul nostru și din conţinutul clauzelor de mai jos nu va fi interpretată ca acordând licență sau dreptul de a utiliza orice material de pe site-ul nostru, fără a exista un acord expres în acest sens.
4.4.    Cu excepția permisiunii de la punctul 8.1. de mai jos, utilizatorii site-ului nu au dreptul de a reproduce, copia, distribui, stoca, reutiliza orice material de pe site, realiza materiale derivate sau, în general, dreptul de a le exploata prin orice mijloace, cu excepția cazului în care este indicat în mod expres acordul nostru pe site sau dacă vă comunicăm, în scris, permisiunea noastră în acest sens.
4.5.    Cu excepția cazului în care se indică altfel în mod expres, toate drepturile de proprietate intelectuală inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor și mărci comerciale, generate de imaginile și conținut, pot aparține colaboratorilor și afiliaților noștri.
4.6.    Reproducerea, copierea, distribuirea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de EDUVISION LEARNING S.R.L., prin intermediul site-ului într-un mod care încalcă legislația românească sau internațională în materie de drepturi de autor şi proprietate intelectuală implica răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.
4.7.    Orice persoană care comunică în orice mod informaţii sau materiale către sau prin intermediul website-ului îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise către website, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea EDUVISION LEARNING S.R.L. ci numai răspunderea persoanelor respective.
4.8.    Prin simpla încărcare (expediere) pe site a unor materiale de către utilizatori, se consideră că, în mod legal şi cu respectarea oricărui drept al terților, expeditorul autorizează în mod expres EDUVISION LEARNING S.R.L să utilizeze şi să dispună fără restricții de respectivul material.
4.9.    Utilizatorul este responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării de materiale protejate de drepturile de autor sau drepturile conexe.

5.    Utilizarea echitabilă a proprietății intelectuale.
5.1.    Utilizatorul se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe precum şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care EDUVISION LEARNING S.R.L. le deţine asupra/în legătură cu website-ul, conţinutul acestuia, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorul declară că înţelege şi acceptă că în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, va putea fi tras la răspundere faţă de autorii / proprietarii conţinutului website-ului.

7.    Link-uri către alte site-uri web
 
7.1.    Informaţiile publicate pe acest site fac uneori trimitere la website-uri externe. Aceste linkuri la alte website-uri sunt oferite ca o facilitate pentru utilizatorii noştri şi cu scop strict informativ. Cu excepția cazului în care este specificat în mod expres, aceste site-uri nu sunt sub controlul EDUVISION LEARNING S.R.L. sau al afiliaților noștri. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul unor astfel de site-uri web și nu ne asumăm răspunderea pentru nicio formă de pierdere sau daună rezultată din utilizarea acestora. Includerea unui link către un alt site pe această platformă web nu implică nicio aprobare a site-urilor în sine sau a celor care le controlează. EDUVISION LEARNING S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul, politica, practicile sau regulile instituite de oricare alt site.
7.2.    Vă recomandăm să luați cunoștință despre termenii și condițiile de utilizare pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitați atunci când părăsiți site-ul www.eduvisionlearning.ro.

8.    Link-uri către acest site web

8.1.    Utilizatorii care doresc să plaseze pe alte site-uri un link de trimitere către acest site web, pot face acest lucru, fără permisiunea noastră prealabilă, numai dacă indică link-ul către pagina de pornire a site-ului www.eduvisionlearning.ro. Conectarea profundă (adică linkuri către anumite pagini din cadrul site-ului) necesită permisiunea noastră scrisă expresă. Pentru informaţii suplimentare în legătură cu acest aspect, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: office@eduvisionlearning.ro sau să ne telefonați la următorul număr +40 729 019 252.

9.    Utilizarea facilităților de comunicații

9.1.    Utilizarea oricărui sistem de pe site, trebuie efectuată în conformitate cu următoarele reguli. Nerespectarea acestor reguli poate duce la suspendarea sau dezactivarea Contului dumneavoastră:
9.1.1.    Nu vi se permite să folosiți un limbaj obscen sau vulgar;
9.1.2.    Nu vi se permite să transmiteţi materiale având conținut inacceptabil sau mesaje înșelătoare de orice fel. Aceasta include, dar nu se limitează la, conținut care, cu intenție sau fără intenție, este abuziv, amenințător, hărțuitor, defăimător, discriminator, sexist sau rasist;
9.1.3.    Nu trebuie să transmiteţi conținut destinat să promoveze sau să incite la violență;
9.1.4.    Nu vi se permite să utilizați serviciile website-ului pentru promovarea de activități ilegale sau în orice fel care să conducă la încurajarea, achiziționarea sau desfășurarea oricărei activități ilicite sau infracționale sau care poate provoca vătămări, suferințe, neplăceri oricărei persoane;
9.1.5.    Nu vi se permite să accesați, să manipulați, să produceți daune sau să utilizați zone care nu sunt destinate publicului, prin accesarea sistemelor informatice, serverelor sau echipamentelor societății;
9.1.6.    Nu vi se permite să accesați sau să încercați să accesați date ale altor utilizatori ai site-ului;
9.1.7.    Nu vi se permite să utilizați serviciile de pe site, în orice mod care, intenționat sau nu, duce în eroare sau are drept scop înșelarea altui utilizator sau vizitator al platformei web;
9.1.8.    Nu vi se permite să introduceți orice program malware, virus, sau alt program software dăunător care afectează sau interferează cu funcționarea website-ului nostru;
9.1.9.    Nu vi se permite să interferați, să perturbați său să încercați să perturbați accesul oricărui utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, prin trimiterea unui virus, supraîncărcare, comunicări de masă neautorizate, flooding, spaming, scrierea scripturilor creatoare de conținut astfel încât să interfereze sau să creeze o povară nejustificată pentru serviciile site-ului;
9.1.10.    Mijloacele şi modalităţile prin care vă identificați nu trebuie să încalce Termenii și condițiile de utilizare a website-ului sau orice alte legi aplicabile. Orice mijloc sau modalitate de identificare care nu este legală, vă face răspunzător din punct de vedere penal/contravenţional, fără a implica în niciun fel şi răspunderea noastră;
9.1.11.    Nu aveţi permisiunea de a indica sau menţiona date sau informaţii despre angajații și partenerii EDUVISION LEARNING S.R.L. sau afiliații noștri;
9.1.12.    Este recomandat ca orice comunicări pe care doriți să le efectuați către EDUVISION LEARNING S.R.L. să fie transmise utilizând limba română.
9.2.    Vi se aduce la cunoştinţă şi acceptaţi faptul că EDUVISION LEARNING S.R.L. își rezervă dreptul de a monitoriza orice comunicare făcută către noi sau folosind sistemul nostru.
9.3.    Vi se aduce la cunoştinţă şi acceptaţi faptul că EDUVISION LEARNING S.R.L. poate păstra copii ale oricărei comunicări făcute către noi sau folosind sistemul nostru.
9.4.    Vi se aduce la cunoştinţă şi acceptaţi faptul că orice informații pe care ni le trimiteți prin sistemul nostru pot fi modificate de către noi în orice mod şi renunțați la dreptul dumneavoastră de a fi identificat ca autor al acestor informații. Orice restricții pe care doriți să le impuneți utilizării noastre de astfel de informații trebuie să ne fie comunicate, în prealabil, în scris, la adresa office@eduvisionlearning.ro. Comunicarea dumneavoastră va fi apreciată ca primită de noi, doar după ce vom confirma recepţionarea, printr-un e-mail transmis în „Reply” la solicitarea dumneavoastră.

10.    Conturi

10.1.    Pentru a achiziţiona servicii pe acest site web și pentru a utiliza anumite alte părți ale sistemului implementat de EDUVISION LEARNING S.R.L., vi se solicită să vă creați un cont care să conțină anumite detalii personale și informații de plată care pot varia în funcție de utilizarea site-ului web, deoarece este posibil să nu vi se solicite informații de plată până când nu doriți să efectuați o achiziție.
10.2.    Prin utilizarea site-ului, înțelegeți și acceptați să transmiteți date cu caracter personal, care vor forma obiectul prelucrării în conformitate cu și pentru scopurile prevăzute în Politica de confidențialitate, care completează Termenii și condițiile de utilizare a site-ului web.
10.3.    Continuând să utilizați acest site web, declarați și garantați că:
10.3.1.    toate informațiile pe care le comunicaţi, astfel cum solicitate în formularul de înregistrare,  sunt corecte și reale;
10.3.2.    aveți permisiunea de a transmite informațiile de plată acolo unde este necesară     permisiunea și
10.3.3.    veți păstra aceste informații corecte și actualizate. Crearea unui cont reprezintă o     afirmare suplimentară a reprezentării și garanției dumneavoastră.
10.4.    În cazul în care datele furnizate sunt incomplete sau incorecte, EDUVISION LEARNING S.R.L. își rezervă dreptul de a dezactiva contul și de a nu furniza serviciile.
10.5.    Sunteți răspunzător de păstrarea confidențialității asupra informațiilor și a parolei dumneavoastră. Este recomandat să nu distribuiți detaliile contului dumneavoastră, în special numele de utilizator și parola. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice pierderi sau daune suportate ca urmare a faptului că datele de cont sunt folosite de persoane fără acordul dumneavoastră. Dacă utilizați un computer partajat, este recomandat să nu salvați detaliile contului în browser-ul dumneavoastră de internet.
10.6.    Sunteți, de asemenea, de acord să folosiți butonul de ieșire din contul dumneavoastră când doriți să părăsiți site-ul. EDUVISION LEARNING S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestor prevederi de către dumneavoastră.
10.7.    În cazul serviciilor cu acces online, vânzarea este nominală, astfel încât credenţialele de acces (precum username și parola) nu vor putea fi transmise unei alte persoane.
10.8.    Dacă aveți motive să credeți că detaliile contului dumneavoastră au fost obținute de o altă persoană fără consimțământ din partea dumneavoastră, trebuie să ne contactați imediat pentru a vă suspenda contul și a anula orice ordine sau plăți neautorizate care ar putea fi în așteptare. Vă rugăm să rețineți că plățile sau comenzile pot fi anulate numai până la începerea furnizării Serviciilor și cu respectarea clauzelor de la punctul 14.3. din prezentul acord. În cazul în care serviciul începe înainte de a ne informa, în scris, la adresa office@eduvisionlearning.ro  despre natura neautorizată a comenzii sau plății, veți fi taxat pentru perioada de la începerea prestării serviciilor până la data în care ne-ați notificat.  În funcţie de situaţia concretă, care vă va fi explicitată, precum şi de tipul serviciului prestat, taxarea poate fi făcută şi pentru un ciclu de facturare pentru o lună.
10.9.    Deoarece identificarea utilizatorilor este dificilă, EDUVISION LEARNING S.R.L. nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce se pretinde. Deoarece nu suntem și nu putem fi implicați în relațiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor EDUVISION LEARNING S.R.L., în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulți utilizatori, EDUVISION LEARNING S.R.L. (prin asociații, administratorii și angajații săi) este absolvita de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluita sau nu, ivită în vreun mod care are legătura cu disputa. EDUVISION LEARNING S.R.L. nu are obligația legală de a controla informațiile oferite de alți utilizatori.

11.    Dezactivarea sau Anularea contului

11.1.    Dezactivarea sau anularea contului de pe platforma EDUVISION LEARNING S.R.L. poate fi efectuată la iniţiativa noastră sau ca urmare a solicitării dumneavoastră.
11.2.    Vă facem cunoscut faptul că EDUVISION LEARNING S.R.L. poate dezactiva sau anula contul Dumneavoastră, fără a vă notifica în prealabil motivul unei astfel de măsuri.
11.3.    De asemenea, în situația în care consideră necesar, EDUVISION LEARNING S.R.L. poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de care utilizatori, sau poate să retragă și să șteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv. EDUVISION LEARNING S.R.L. poate de asemenea, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor, cu sau fără nicio notificare prealabilă.
11.4.    Dezactivarea sau anularea contului va determina ca orice comandă sau plată curentă ori în așteptare în contul dumneavoastră să fie anulată iar furnizarea de servicii nu va începe.
11.5.    Tot astfel, anularea din partea dumneavoastră a contului după ce serviciul a fost prestat sau chiar înainte de a fi prestat, dacă plata a fost făcută și nu s-a exercitat dreptul de retragere cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de începerea serviciului, nu dă dreptul la nicio restituire a plăţii.
11.6.    Dezactivarea sau anularea contului de pe platforma EDUVISION LEARNING S.R.L. va atrage ștergerea sau anonimizarea datelor utilizatorilor astfel încât să excludă identificarea acestora în sistemele de evidenţă a datelor, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală sau interes legitim de stocare a datelor pe o perioada mai lungă de timp.

12.    Servicii, prețuri și disponibilitate

12.1.    Deși s-au efectuat toate eforturile pentru a se asigura că toate descrierile generale ale serviciilor disponibile de la EDUVISION LEARNING S.R.L. corespund serviciilor efective care vă vor fi furnizate, nu suntem responsabili pentru orice variație a acestor descrieri, deoarece natura exactă a serviciilor poate varia în funcție de cerințele și circumstanțele dumneavoastră individuale. Aceasta nu exclude răspunderea noastră pentru greșelile cauzate de neglijență și se referă doar la variații ale serviciilor corecte, nu la servicii diferite.
12.2.    După caz, este posibil să vi se solicite să selectați un plan de servicii.
12.3.    Nu declarăm și nici nu garantăm că astfel de servicii vor fi disponibile în orice moment și nu putem confirma în mod cert disponibilitatea până la confirmarea comenzii dumneavoastră. Indicațiile de disponibilitate nu sunt furnizate pe site.
12.4.    Toate informațiile de preț de pe site sunt corecte în momentul accesării online. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și de a modifica sau de a elimina, în funcţie de împrejurări și după cum este necesar, orice ofertă specială.
12.5.    În cazul în care prețurile sunt modificate în perioada dintre plasarea unei comenzi pentru servicii și prelucrarea acelei comenzi și preluarea plății, atunci va fi utilizat prețul valabil în momentul plasării comenzii.

13.    Comenzi și furnizarea de servicii

13.1.    Nicio parte a acestui site web nu constituie o ofertă contractuală obligatorie de acceptare. Comanda dumneavoastră constituie o ofertă contractuală pe care EDUVISION LEARNING S.R.L .o poate accepta sau nu, fără a fi ţinut de vreo justificare. Acceptarea este confirmată prin transmiterea către dumneavoastră a unui e-mail de confirmare a comenzii. Doar prin transmiterea e-mailului de confirmare a comenzii, va exista un raport juridic obligatoriu între EDUVISION LEARNING S.R.L. și dumneavoastră.
13.2.    Confirmarea comenzii vă va fi transmisă înainte de începerea Serviciilor și va conține următoarele informații:
13.2.1.    Confirmarea serviciilor comandate, inclusiv detalii complete ale principalelor caracteristici ale serviciilor respective;
13.2.2.    Prețul complet detaliat pentru serviciile comandate, inclusiv, după caz, taxe, modalitate de livrare și alte taxe suplimentare;
13.2.3.    Ora și datele relevante pentru furnizarea serviciilor;
13.2.4.    Acreditări ale utilizatorului și informații relevante pentru accesarea acestor servicii.
13.3.    Plata pentru servicii va fi efectuată prin metoda de plată aleasă de utilizator dintre cele disponibile pe site şi se va procesa imediat pentru orice taxă de configurare care corespunde planului de servicii achiziționat, respectiv în aceeași zi a fiecărei luni următoare („ciclul de facturare”) pentru taxele acumulate în cursul lunii precedente („Ciclul de facturare”) și / sau așa cum este indicat în confirmarea comenzii pe care ați primit-o.
13.4.    Ne propunem să vă îndeplinim comanda în termen de 2-3 zile lucrătoare sau dacă nu, într-o perioadă rezonabilă de timp, cu excepția cazului în care există circumstanțe excepționale care împiedică finalizarea comenzii. Dacă nu vă putem îndeplini comanda într-un termen rezonabil, vă vom informa la momentul plasării comenzii, printr-o notă pe pagina web relevantă sau contactându-vă direct după ce ați plasat comanda. Timpul nu face parte din esența contractului, ceea ce înseamnă că vom viza să îndeplinim comanda dumneavoastră în orice perioadă de timp convenită, iar termenul de executare nu reprezintă o clauză de mare însemnătate a  contractului și nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră dacă nu vom face acest lucru.
13.5.    Dacă serviciile vor începe în termen de mai puțin de 14 zile calendaristice de la data confirmării comenzii, prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului,  confirmați și acceptați în mod expres faptul că dreptul dumneavoastră de retragere poate avea loc doar în condițiile detaliate la punctul 14.3 din prezentul acord.
13.6.    EDUVISION LEARNING S.R.L. va folosi toate eforturile rezonabile pentru a furniza servicii satisfăcătoare, în conformitate cu cele mai bune practici comerciale.
13.7.    În cazul în care sunt furnizate servicii care nu sunt conforme cu comanda dumneavoastră trebuie să ne contactați imediat pentru a ne anunţa despre greșeală. Ne vom asigura că toate corecțiile necesare sunt efectuate în termen de 5 zile lucrătoare. Se pot aplica Termeni și Condiții Suplimentare pentru furnizarea anumitor servicii. Vi se va solicita să citiți și să confirmați acceptarea oricăror astfel de termeni și condiții la finalizarea comenzii.
13.8.    EDUVISION LEARNING S.R.L. oferă asistență tehnică prin forumul nostru de asistență online și/sau telefon. EDUVISION LEARNING S.R.L. face toate eforturile posibile pentru a răspunde în timp util, dar nu garantăm un anumit timp de răspuns.

14.    Anularea comenzilor și a serviciilor

14.1.    Ne dorim să fiți complet mulțumit de produsele sau serviciile pe care le comandați de la EDUVISION LEARNING S.R.L.. Dacă este nevoie să ne contactaţi pentru aspecte referitoare la comanda dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin serviciul de asistență pentru clienți la numărul de telefon: +40 729 019 252, sau prin e-mail la office@eduvisionlearning.ro sau să ne scrieţi la adresa noastră indicată la punctul 1.1.10 din prezentul acord. Dacă Termenii Specifici care însoțesc serviciul conțin termeni privind anularea serviciului, se va aplica politica de anulare aferentă Termenilor Specifici.
14.2.    Puteți anula o comandă plasată pe platforma EDUVISION LEARNING S.R.L., fără niciun fel de penalizare, cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte de data planificată pentru prestarea serviciului contractat. Dacă vă răzgândiți cu privire la serviciile comandate în această perioadă și doriți să anulați comanda, vă rugăm să ne informați imediat folosind următorul e-mail: office@eduvisionlearning.ro.
14.3.    Pot exista situații în care clientul solicită sau este de acord ca serviciile să fie prestate mai devreme de expirarea termenului de retragere de 14 zile calendaristice. În acest caz, dreptul dumneavoastră de retragere poate avea loc în următoarele condiții:
14.3.1.    dacă serviciile sunt complet efectuate în perioada de retragere de 14 zile calendaristice, veți pierde dreptul de anulare după finalizarea serviciilor.
14.3.2.    dacă serviciile nu sunt complet efectuate în perioada de retragere de 14 zile calendaristice, aveți obligația de a achita serviciile furnizate până la momentul în care ați solicitat și vi s-a confirmat anularea. Suma     care va fi percepută se calculează proporțional cu prețul integral al serviciilor și cu serviciile efective furnizate deja. Orice sume care au fost deja plătite pentru serviciile contractate vor fi rambursate sub rezerva deducerilor calculate în conformitate cu cele de mai sus. Rambursările, dacă este cazul, vor fi emise în termen de 5 zile lucrătoare și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data constatării identităţii dintre plătitor şi cel care solicită restituirea.
14.4.    Anularea Serviciilor după expirarea perioadei de retragere de 14 zile calendaristice va fi supusă condițiilor specifice care guvernează serviciile respective și poate fi supusă unei durate minime a contractului.

15.    Confidențialitate

15.1.    Utilizarea site-ului web este, de asemenea, guvernată de Politica noastră de confidențialitate, care completează prezenta secțiune de Termeni și Condiții. Pentru a vizualiza Politica de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic pe linkul de mai jos: https:// eduvisionlearning.ro/pages/privacy

16.    Cum utilizăm informațiile dumneavoastră personale (protecția datelor)
 
16.1.    Termenul „informații personale/date cu caracter personal” se referă la informații care, în mod direct sau indirect, se pot referi la Dumneavoastră în calitate de persoană fizică/juridică. Exemple de astfel de date sunt detalii de identificare (precum: numele și prenumele, imaginea, numărul personal/cod de identificare, adresa, numărul de telefon personal sau de muncă, titlul/funcția deținute, angajatorul, și/sau alte date de identificare), comenzile plasate, comportamentul etc.).
16.2.    Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la orice acțiune la care noi ne-am angajat privind datele cu caracter personal, cum ar fi, fără să se limiteze la colectarea, înregistrarea, stocarea și ștergerea acestora.
16.3.    Toate informațiile personale pe care le putem colecta vor fi utilizate și păstrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
16.4.    Prelucrăm datele dumneavoastră pentru că legea ne permite acest lucru (articolul 6(1b) din Regulamentul (UE) 2016/679), în cazul în care:
16.4.1.    efectuați o comandă prin intermediul site-ului nostru. În acest caz avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră pentru a putea îndeplini contractul respectiv;
16.4.2.    efectuați o cerere de ofertă sau solicitați informații cu privire la produse și servicii pe site-ul nostru;
16.4.3.    folosiți servicii/aplicații de pe site-ul nostru, care necesită prelucrarea datelor dumneavoastră (demo ale aplicațiilor software existente pe site-ul nostru);
16.4.4.    prelucrăm datele dumneavoastră atunci când avem un interes legitim în acest sens. În ceea ce privește site-ul nostru, interesul nostru legitim este să ne asigurăm că acesta vă oferă cea mai bună experiență de navigare și poate fi operat în siguranță, fără erori și defecte. Datele înregistrate în fișierele-jurnal (log-uri) ale site-ului deservesc acestui scop.
16.5.    Putem folosi informațiile dumneavoastră personale pentru a administra, îmbunătăți și realiza serviciile furnizate prin site. Activitățile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră vizează:
16.5.1.    activități comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, cercetare/studii de piață, statistică în vederea adaptării ofertei de servicii;
16.5.2.    procesarea plăţilor pentru serviciile comandate;
16.5.3.    activități de informare cu privire la produsele și serviciile disponibile. Puteți solicita să încetăm să vă trimitem aceste informații în orice moment.
16.6.    În anumite circumstanțe (de exemplu, în cazul în care doriți să achiziționați serviciile noastre prin utilizarea unui sistem de credit), pe baza consimțământul dumneavoastră, putem transmite informațiile dumneavoastră personale agențiilor de referință de credit. Aceste agenții sunt, de asemenea, obligate sa prelucreze în mod legal datele dumneavoastră astfel cum o arată Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
16.7.    Dacă este necesar, vom culege informații personale suplimentare, precum și date înregistrate în fișierele jurnal, pentru a remedia erorile sau pentru a păstra dovezile legate de incidentele de securitate. În aceste cazuri, avem permisiunea de a prelucra datele înregistrate în fișierele jurnal potrivit legii (articolul 6(1f) din Regulamentul (UE) 2016/679). Aceste date vor fi șterse după ce eroarea a fost remediată sau incidentul de securitate a fost complet clarificat, sau dacă scopul inițial al prelucrării nu mai există din cauza altor factori. În cazul unui incident de securitate, vom transmite datele înregistrate în fișierele jurnal către autoritățile de anchetă de la caz la caz, în măsura în care este permis.
16.8.    Dacă este necesar, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru soluționarea litigiilor: acest lucru implică formularea de și apărarea împotriva pretențiilor în fața instanțelor de judecată sau a altor autorități publice sau a entităților abilitate să soluționeze litigiile.
16.9.    Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor alte companii sau persoane fizice din orice stat (inclusiv România). În anumite situații, totuși, este necesar să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru parteneri sau afiliații noștri care îndeplinesc sarcini în numele nostru sau pentru îndeplinirea obiectivelor  EDUVISION LEARNING S.R.L.
16.10.    De asemenea, EDUVISION LEARNING S.R.L. poate divulga datele dumneavoastră cu caracter personal terților, de exemplu autorităților de poliție sau altor autorități publice, în cazul în care se referă la anchete penale sau dacă suntem obligați în alt mod să divulgăm astfel de date, prin lege sau în baza unei decizii a unei autorități publice.
16.11.    Putem divulga, de asemenea, date cu caracter personal contabililor, auditorilor, avocaților și consultanților noștri externi, cu respectarea confidențialității, ca de exemplu pentru procesul de due-diligence sau de audit (intern sau extern). De asemenea, datele dumneavoastră personale pot fi divulgate față de posibili investitori sau vânzători pe piață, în scopul achiziționării sau vânzării de servicii EDUVISION LEARNING S.R.L.. Putem divulga persoanelor fizice, agenților sau instanțelor de judecată din România sau din alt Stat – pentru recunoașterea, exercitarea  sau apărarea unui drept al nostru sau al unei alte persoane în cadrul acestor instanțe de judecată. Dacă transferăm o parte sau toate acțiunile sau bunurile noastre, ori afacerile noastre, putem divulga datele dvs. cu caracter personal către (potențiali) achizitori.
16.12.    EDUVISION LEARNING S.R.L. nu va divulga sau transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în alt mod decât cel descris în această secțiune, în caz contrar veți fi informat.
16.13.     Datele pe care le colectăm în conformitate cu cele de mai sus sunt șterse când scopurile prelucrării au fost îndeplinite sau când legislația aplicabilă prevede acest lucru.
16.14.    EDUVISION LEARNING S.R.L. încearcă continuu să asigure cel mai ridicat nivel pentru protecția datelor dumneavoastră personale și vă protejează datele cu caracter personal folosind un nivel ridicat de securitate și, în acest scop, a luat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului, modificării, diseminării sau distrugerii neautorizate. Lucrăm constant pentru a îmbunătății măsurile noastre de securitate.
16.15.    La cerere vă vom pune la dispoziție informații în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le păstrăm.
16.16.    În cazul în care informațiile în legătură cu dumneavoastră sunt greșite, le vom corecta dacă dumneavoastră ne veți notifica în acest sens.
16.17.    La cerere, vom șterge informațiile în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le păstrăm.
16.18.    Cu toate acestea, anumite date vor fi șterse numai după trecerea unei perioade de păstrare prestabilite, de exemplu pentru că avem obligația de a păstra datele în conformitate cu prevederile legale, în unele cazuri, sau pentru că avem nevoie de aceste date pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră.
16.19.    Vă puteți retrage consimțământul acordat în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră nu va fi afectată de acest lucru, până la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră.

17.    Declinări de responsabilitate

17.1.    Nu oferim nicio garanție sau declarație că site-ul web va îndeplini cerințele dumneavoastră, că va asigura o anumită calitate, că va fi potrivit pentru un anumit scop, că nu va încălca drepturile terților, că va fi compatibil cu toate sistemele, că va fi sigur și că toate informațiile furnizate vor fi corecte. Nu oferim nicio garanție a rezultatelor specifice din utilizarea serviciilor noastre.
17.2.    EDUVISION LEARNING S.R.L. şi partenerii, directorii, mandanţii, reprezentanţii sau salariaţii societății nu vor fi în nicio situaţie răspunzători pentru niciun prejudiciu direct, indirect, incidental, special, punitiv, rezultant sau pentru alte prejudicii de orice natură, indiferent de forma acţiunii respective, inclusiv dar fără a se limita la acţiuni contractuale, neglijenţă sau acte delictuale decurgând din sau în legătură cu site-ul, orice conţinut aflat pe site sau accesat prin utilizarea site-ului, sau din copierea, afişarea sau altă utilizare necomercială a acestuia. 
17.3.    Nici o parte a acestui site web nu este destinată să constituie îndemnuri comerciale neloiale și nu trebuie să vă bazaţi pe conținutul acestui site web atunci când urmează să luați o decizie sau adopta o măsură de orice fel.
17.4.    Nicio parte a acestui site web nu este destinată să constituie o ofertă contractuală obligatorie de acceptare.
17.5.    În timp ce facem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că site-ul web este sigur și lipsit de erori, viruși și alte programe malware, vi se recomandă să vă asumați responsabilitatea pentru propria securitate a internetului, a datelor dumneavoastră personale și a computerelor dumneavoastră.
17.6.    Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând site-ul web, conținutul acestuia sau Termenii și condițiile de utilizare. Utilizarea platformei de către dumneavoastră, ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptare a termenilor şi condițiilor modificate. Dacă suntem obligați, prin lege, să aducem modificări Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului, aceste modificări se vor aplica automat oricăror comenzi în așteptare în prezent, în plus față de comenzile plasate de dumneavoastră în viitor.

18.    Disponibilitatea site-ului web

18.1.    Site-ul web este furnizat în starea în care se găseşte în momentul accesării lui. EDUVISION LEARNING S.R.L. folosește cele mai bune practici din industrie pentru a oferi un timp de funcționare ridicat, inclusiv o arhitectură tolerantă la erori. Nu oferim nicio garanție că site-ul web sau facilitățile vor fi lipsite de defecte și nu oferim niciun fel de rambursare pentru întreruperi. Nu oferim nicio garanție (expresă sau implicită) de adecvare pentru un anumit scop, acuratețea informațiilor, compatibilitate și calitate satisfăcătoare. Însă, în orice caz, suntem în permanenţă orientaţi către a pune la dispoziţia utilizatorilor noștri servicii la un grad cât mai înalt de exigenţă a calităţii.
18.2.    Nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice întrerupere sau indisponibilitate a site-ului web care rezultă din cauze externe, inclusiv, dar fără a se limita la, eșecul echipamentului,  eșecul rețelei de comunicații, întreruperea alimentării, evenimente naturale, acte de război sau restricții și cenzură.
18.3.    Accesul către site poate fi restricționat sau suspendat oricând, fără o înștiințare prealabilă, inclusiv din motive de securitate ori pe parcursul execuției unei sesiuni de mentenanță, fără ca prin aceasta să se nască vreo obligație de despăgubire în sarcina EDUVISION LEARNING S.R.L.

19.    Limitarea răspunderii societății

19.1.    Nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice pierdere sau daună directă sau indirectă, previzibilă sau de altă natură, inclusiv orice daune incidentale care rezultă din utilizarea site-ului web sau a oricărei informații conținute în acesta. Utilizatorul este în mod exclusiv și deplin responsabil pentru felul în care utilizează site-ul, precum și pentru consecințele acestei utilizări.
19.2.    În cazul în care o prevedere sau o parte a oricărei prevederi din secțiunea Termeni și Condiții este constatată ca fiind lipsită de valabilitate, se va considera, în măsura necesară, că respectiva prevedere sau parte din prevedere nu face parte din acord şi nu va fi afectată valabilitatea celorlalte prevederi din secțiunea Termeni și condiții. 

20.    Fără renunțare
20.1.    În cazul în care oricare dintre părți nu își exercită dreptul sau remediul conținut în secțiunea Termeni și condiții, acest lucru nu va fi interpretat ca o renunțare la acel drept sau remediere.

21.    Termeni și condiții. Versiuni anterioare

21.1.    În cazul oricărui conflict între Termenii și condițiile de utilizare a site-ului și orice versiuni anterioare ale acestora, prevederile prezentei secțiuni vor prevala, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel.

22.    Drepturile terților

22.1.    Nimic din secțiunea Termeni și Condiții nu conferă drepturi terților. Acordul creat prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului creează drepturi și obligații exclusiv între Utilizator și EDUVISION LEARNING S.R.L.

23.    Comunicări

23.1.    Orice notificări/comunicări către EDUVISION LEARNING S.R.L. sunt considerate valabil îndeplinite dacă sunt transmise la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă, fie prin e-mail la adresa: office@eduvisionlearning.ro. În cazul în care notificarea se face prin serviciu poştal, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă notificarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
23.2.    Este posibil să vă comunicăm din când în când informații despre produsele și/sau serviciile noastre. Dacă nu doriți să primiți astfel de informații, vă rugăm să faceți clic pe linkul „Dezabonare” din orice e-mail pe care îl primiți de la noi.

24.    Drept și jurisdicție

24.1.    Prezentul acord este supus legii române. Eventualele litigii apărute între EDUVISION LEARNING S.R.L. şi Utilizator se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această formă de soluţionare nu va fi posibilă/rămâne fără efecte, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.This agreement applies as between you, the User of this Website and EDUVISION LEARNING S.R.L., the owner(s) of this Website. Your agreement to comply with and be bound by Clauses 1, 2, 4 – 11 and 15 – 25 of these Terms and Conditions is deemed to occur upon your first use of the Website. Clauses 3 and 12 – 14 apply only to the sale of Services. If you do not agree to be bound by these Terms and Conditions, you should stop using the Website immediately.

No part of this Website is intended to constitute a contractual offer capable of acceptance. Your order constitutes a contractual offer and Our acceptance of that offer is deemed to occur upon Our sending a confirmation email to you indicating that your order has been accepted.

1. Definitions and Interpretation

In this Agreement the following terms shall have the following meanings:
"Account": means collectively the personal information, Payment Information and credentials used by Users to access Paid Content and / or any communications System on the Website;
"Content": means any text, graphics, images, audio, video, software, data compilations and any other form of information capable of being stored in a computer that appears on or forms part of this Website;
"Facilities": means collectively any online facilities, tools, services or information that EDUVISION LEARNING S.R.L. makes available through the Website either now or in the future;
"Services": means the services available to you through this Website, specifically use of the EDUVISION LEARNING S.R.L. proprietary e-learning platform;
"Payment Information": means any details required for the purchase of Services from this Website. This includes, but is not limited to, credit / debit card numbers, bank account numbers and sort codes;
"Premises": Means Our place(s) of business located at [ADDRESS];
"System": means any online communications infrastructure that EDUVISION LEARNING S.R.L. makes available through the Website either now or in the future. This includes, but is not limited to, web-based email, message boards, live chat facilities and email links;
"User" / "Users": means any third party that accesses the Website and is not employed by EDUVISION LEARNING S.R.L. Ltd and acting in the course of their employment;
"Website": means the website that you are currently using (www.eduvisionlearning.ro) and any sub-domains of this site (e.g. subdomain.yourschool.com) unless expressly excluded by their own terms and conditions; and
"We/Us/Our": means EDUVISION LEARNING S.R.L., a company incorporated in [COUNTRY] with Company registration Number [123456] , located at [Address].

2. Age Restrictions

Persons under the age of 18 should use this Website only with the supervision of an Adult. Payment Information must be provided by or with the permission of an Adult.

3. Business Customers

These Terms and Conditions also apply to customers procuring Services in the course of business.

4. Intellectual Property

 • 4.1 Subject to the exceptions in Clause 5 of these Terms and Conditions, all Content included on the Website, unless uploaded by Users, including, but not limited to, text, graphics, logos, icons, images, sound clips, video clips, data compilations, page layout, underlying code and software is the property of EDUVISION LEARNING S.R.L., our affiliates or other relevant third parties. By continuing to use the Website you acknowledge that such material is protected by applicable [COUNTRY] and International intellectual property and other laws.
 • 4.2 Subject to Clause 6 you may not reproduce, copy, distribute, store or in any other fashion re-use material from the Website unless otherwise indicated on the Website or unless given Our express written permission to do so.

5. Third Party Intellectual Property

 • 5.1 Unless otherwise expressly indicated, all Intellectual Property rights including, but not limited to, Copyright and Trademarks, in product images and descriptions belong to the manufacturers or distributors of such products as may be applicable.
 • 5.2 Subject to Clause 6 you may not reproduce, copy, distribute, store or in any other fashion re-use such material unless otherwise indicated on the Website or unless given express written permission to do so by the relevant manufacturer or supplier.

6. Fair Use of Intellectual Property

Material from the Website may be re-used without written permission where any of the exceptions detailed in Chapter III of the Copyright Designs and Patents Act 1988 apply.

7. Links to Other Websites

This Website may contain links to other sites. Unless expressly stated, these sites are not under the control of EDUVISION LEARNING S.R.L. or that of Our affiliates. We assume no responsibility for the content of such websites and disclaim liability for any and all forms of loss or damage arising out of the use of them. The inclusion of a link to another site on this Website does not imply any endorsement of the sites themselves or of those in control of them.

8. Links to this Website

Those wishing to place a link to this Website on other sites may do so only to the home page of the site www.eduvisionlearning.ro without Our prior permission. Deep linking (i.e. links to specific pages within the site) requires Our express written permission. To find out more please contact Us by email at office@eduvisionlearning.ro or call us in the following number: your_number.

9. Use of Communications Facilities

 • 9.1 When using any System on the Website you should do so in accordance with the following rules. Failure to comply with these rules may result in your Account being suspended or closed:
 • 9.1.1 You must not use obscene or vulgar language;
 • 9.1.2 You must not submit Content that is unlawful or otherwise objectionable. This includes, but is not limited to, Content that is abusive, threatening, harassing, defamatory, ageist, sexist or racist;
 • 9.1.3 You must not submit Content that is intended to promote or incite violence;
 • 9.1.4 It is advised that submissions are made using the English language as We may be unable to respond to enquiries submitted in any other languages;
 • 9.1.5 The means by which you identify yourself must not violate these Terms and Conditions or any applicable laws;
 • 9.1.6 You must not impersonate other people, particularly employees and representatives of EDUVISION LEARNING S.R.L. or Our affiliates; and
 • 9.1.7 You must not use Our System for unauthorised mass-communication such as "spam" or "junk mail".
 • 9.2 You acknowledge that EDUVISION LEARNING S.R.L. reserves the right to monitor any and all communications made to Us or using Our System.
 • 9.3 You acknowledge that EDUVISION LEARNING S.R.L. may retain copies of any and all communications made to Us or using Our System.
 • 9.4 You acknowledge that any information you send to Us through Our System may be modified by Us in any way and you hereby waive your moral right to be identified as the author of such information. Any restrictions you may wish to place upon Our use of such information must be communicated to Us in advance and We reserve the right to reject such terms and associated information.

10. Accounts

 • 10.1 In order to procure Services on this Website and to use certain other parts of the System, you are required to create an Account which will contain certain personal details and Payment Information which may vary based upon your use of the Website as We may not require payment information until you wish to make a purchase. By continuing to use this Websiteyou represent and warrant that:
 • 10.1.1 all information you submit is accurate and truthful;
 • 10.1.2 you have permission to submit Payment Information where permission may be required; and
 • 10.1.3 you will keep this information accurate and up-to-date. Your creation of an Account is further affirmation of your representation and warranty.
 • 10.2 It is recommended that you do not share your Account details, particularly your username and password. We accept no liability for any losses or damages incurred as a result of your Account details being shared by you. If you use a shared computer, it is recommended that you do not save your Account details in your internet browser.
 • 10.3 If you have reason to believe that your Account details have been obtained by another person without consent, you should contact Us immediately to suspend your Account and cancel any unauthorised orders or payments that may be pending. Please be aware that orders or payments can only be cancelled up until provision of Services has commenced. In the event that an unauthorised provision commences prior to your notifying Us of the unauthorised nature of the order or payment then you shall be charged for the period from the commencement of the provision of services until the date you notified us and may be charged for a billing cycle of one month.
 • 10.4 When choosing your username you are required to adhere to the terms set out above in Clause 9. Any failure to do so could result in the suspension and/or deletion of your Account.

11. Termination and Cancellation of Accounts

 • 11.1 Either EDUVISION LEARNING S.R.L. or you may terminate your Account. If We terminate your Account, you will be notified by email and an explanation for the termination will be provided. Notwithstanding the foregoing, We reserve the right to terminate without giving reasons.
 • 11.2 If We terminate your Account, any current or pending orders or payments on your Account will be cancelled and provision of Services will not commence.

12. Services, Pricing and Availability

 • 12.1 Whilst every effort has been made to ensure that all general descriptions of Services available from EDUVISION LEARNING S.R.L. correspond to the actual Services that will be provided to you, We are not responsible for any variations from these descriptions as the exact nature of the Services may vary depending on your individual requirements and circumstances. This does not exclude Our liability for mistakes due to negligence on Our part and refers only to variations of the correct Services, not different Services altogether. Please refer to sub-Clause 13.8 for incorrect Services.
 • 12.2 Where appropriate, you may be required to select the required Plan of Services.
 • 12.3 We neither represent nor warrant that such Services will be available at all times and cannot necessarily confirm availability until confirming your Order. Availability indications are not provided on the Website.
 • 12.4 All pricing information on the Website is correct at the time of going online. We reserve the right to change prices and alter or remove any special offers from time to time and as necessary.
 • 12.5 In the event that prices are changed during the period between an order being placed for Services and Us processing that order and taking payment, then the price that was valid at the time of the order shall be used.

13. Orders and Provision of Services

 • 13.1 No part of this Website constitutes a contractual offer capable of acceptance. Your order constitutes a contractual offer that We may, at Our sole discretion, accept. Our acceptance is indicated by Us sending to you an order confirmation email. Only once We have sent you an order confirmation email will there be a binding contract between EDUVISION LEARNING S.R.L. and you.
 • 13.2 Order confirmations under sub-Clause 13.1 will be sent to you before the Services begin and shall contain the following information:
 • 13.2.1 Confirmation of the Services ordered including full details of the main characteristics of those Services;
 • 13.2.2 Fully itemised pricing for the Services ordered including, where appropriate, taxes, delivery and other additional charges;
 • 13.2.3 Relevant times and dates for the provision of the Services;
 • 13.2.4 User credentials and relevant information for accessing those services.
 • 13.3 If We, for any reason, do not accept your order, no payment shall be taken under normal circumstances. In any event, any sums paid by you in relation to that order will be refunded within 14 calendar days.
 • 13.4 Payment for the Services shall be taken via your chosen payment method, immediately for any setup fee that corresponds to the service plan you purchased and at the same day of each subsequent month (“billing cycle”) for charges accrued during the previous month (“billing cycle”) AND/OR as indicated in the order confirmation you received.
 • 13.5 We aim to fulfill your Order within 2-3 working days or if not, within a reasonable period following your Order, unless there are exceptional circumstances. If we cannot fulfill your Order within a reasonable period, we will inform you at the time you place the Order by a note on the relevant web page or by contacting you directly after you place your Order. Time is not of the essence of the Contract, which means we will aim to fulfill your Order within any agreed timescales but this is not an essential term of the Contract and we will not be liable to you if we do not do so. If the Services are to begin within 14 calendar days of Our acceptance of your order, at your express request, you will be required to expressly acknowledge that your statutory cancellation rights, detailed below in Clause 14, will be affected.
 • 13.6 EDUVISION LEARNING S.R.L. shall use all Our reasonable endeavours to provide the Services with reasonable skill and care, commensurate with best trade practice.
 • 13.7 In the event that Services are provided that are not in conformity with your order and thus incorrect, you should contact Us immediately to inform Us of the mistake. We will ensure that any necessary corrections are made within five (5) working days.
 • Additional terms and conditions may apply to the provision of certain Services. You will be asked to read and confirm your acceptance of any such terms and conditions when completing your Order.
 • 13.8 EDUVISION LEARNING S.R.L. provides technical support via our online support forum and/or phone. EDUVISION LEARNING S.R.L. makes every effort possible to respond in a timely manner but we do not guarantee a particular response time.

14. Cancellation of Orders and Services

We want you to be completely satisfied with the Products or Services you order from EDUVISION LEARNING S.R.L.. If you need to speak to us about your Order, then please contact customer care on [PHONE NUMBER], or by email at office@eduvisionlearning.ro or write to us at our address (see section 1 above). You may cancel an Order that we have accepted or cancel the Contract. If any Specific Terms accompanying the Service contain terms about cancelling the Service, the cancellation policy in the Specific Terms will apply.
 • 14.1 If you are a consumer based within the European Union, you have a statutory right to a “cooling off” period. This period begins once your order is confirmed and the contract between EDUVISION LEARNING S.R.L. and you is formed and ends at the end of 14 calendar days after that date. If you change your mind about the Services within this period and wish to cancel your order, please inform Us immediately using the following email: office@eduvisionlearning.ro. Your right to cancel during the cooling off period is subject to the provisions of sub-Clause 14.2.
 • 14.2 As specified in sub-Clause 13.6, if the Services are to begin within the cooling off period you are required to make an express request to that effect. By requesting that the Services begin within the 14 calendar day cooling off period you acknowledge and agree to the following:
 • 14.2.1 If the Services are fully performed within the 14 calendar day cooling off period, you will lose your right to cancel after the Services are complete.
 • 14.2.2 If you cancel the Services after provision has begun but is not yet complete you will still be required to pay for the Services supplied up until the point at which you inform Us that you wish to cancel. The amount due shall be calculated in proportion to the full price of the Services and the actual Services already provided. Any sums that have already been paid for the Services shall be refunded subject to deductions calculated in accordance with the foregoing. Refunds, where applicable, will be issued within 5 working days and in any event no later than 14 calendar days after you inform Us that you wish to cancel.
 • 14.3 Cancellation of Services after the 14 calendar day cooling off period has elapsed shall be subject to the specific terms governing those Services and may be subject to a minimum contract duration.

15. Privacy

Use of the Website is also governed by Our Privacy Policy (www.eduvisionlearning.ro/privacy) which is incorporated into these Terms and Conditions by this reference. To view the Privacy Policy, please click on the link above.

16. How We Use Your Personal Information (Data Protection)

 • 16.1 All personal information that We may collect (including, but not limited to, your name and address) will be collected, used and held in accordance with the provisions of the Data Protection Act 1998 and your rights under that Act.
 • 16.2 We may use your personal information to:
 • 16.2.1 Provide Our Services to you;
 • 16.2.2 Process your payment for the Services; and
 • 16.2.3 Inform you of new products and services available from Us. You may request that We stop sending you this information at any time.
 • 16.3 In certain circumstances (if, for example, you wish to purchase Services on credit), and with your consent, We may pass your personal information on to credit reference agencies. These agencies are also bound by the Data Protection Act 1998 and should use and hold your personal information accordingly.
 • 16.4 We will not pass on your personal information to any other third parties without first obtaining your express permission.

17. Disclaimers

 • 17.1 We make no warranty or representation that the Website will meet your requirements, that it will be of satisfactory quality, that it will be fit for a particular purpose, that it will not infringe the rights of third parties, that it will be compatible with all systems, that it will be secure and that all information provided will be accurate. We make no guarantee of any specific results from the use of our Service or Services.
 • 17.2 No part of this Website is intended to constitute advice and the Content of this Website should not be relied upon when making any decisions or taking any action of any kind.
 • 17.3 No part of this Website is intended to constitute a contractual offer capable of acceptance.
 • 17.4 Whilst We use reasonable endeavours to ensure that the Website is secure and free of errors, viruses and other malware, you are strongly advised to take responsibility for your own internet security, that of your personal details and your computers.

18. Changes to the Facilities and these Terms and Conditions

We reserve the right to change the Website, its Content or these Terms and Conditions at any time. You will be bound by any changes to the Terms and Conditions from the first time you use the Website following the changes. If We are required to make any changes to these Terms and Conditions by law, these changes will apply automatically to any orders currently pending in addition to any orders placed by you in the future.

19. Availability of the Website

 • 19.1 The Website is provided “as is” and on an “as available” basis. EDUVISION LEARNING S.R.L. uses industry best practices to provide a high uptime, including a fault-tolerant architecture hosted in cloud servers. We give no warranty that the Website or Facilities will be free of defects and / or faults and we do not provide any kind of refund for outages. We provide no warranties (express or implied) of fitness for a particular purpose, accuracy of information, compatibility and satisfactory quality.
 • 19.2 We accept no liability for any disruption or non-availability of the Website resulting from external causes including, but not limited to, ISP equipment failure, host equipment failure, communications network failure, power failure, natural events, acts of war or legal restrictions and censorship.

20. Limitation of Liability

 • 20.1 To the maximum extent permitted by law, We accept no liability for any direct or indirect loss or damage, foreseeable or otherwise, including any indirect, consequential, special or exemplary damages arising from the use of the Website or any information contained therein. You should be aware that you use the Website and its Content at your own risk.
 • 20.2 Nothing in these Terms and Conditions excludes or restricts .
 • 20.3 Nothing in these Terms and Conditions excludes or restricts EDUVISION LEARNING S.R.L.'s liability for any direct or indirect loss or damage arising out of the incorrect provision of Services or out of reliance on incorrect information included on the Website.
 • 20.4 In the event that any of these terms are found to be unlawful, invalid or otherwise unenforceable, that term is to be deemed severed from these Terms and Conditions and shall not affect the validity and enforceability of the remaining Terms and Conditions. This term shall apply only within jurisdictions where a particular term is illegal.

21. No Waiver

In the event that any party to these Terms and Conditions fails to exercise any right or remedy contained herein, this shall not be construed as a waiver of that right or remedy.

22. Previous Terms and Conditions

In the event of any conflict between these Terms and Conditions and any prior versions thereof, the provisions of these Terms and Conditions shall prevail unless it is expressly stated otherwise.

23. Third Party Rights

Nothing in these Terms and Conditions shall confer any rights upon any third party. The agreement created by these Terms and Conditions is between you and EDUVISION LEARNING S.R.L..

24. Communications

 • 24.1 All notices / communications shall be given to Us either by post to Our Premises (see address above) or by email to office@eduvisionlearning.ro. Such notice will be deemed received 3 days after posting if sent by first class post, the day of sending if the email is received in full on a business day and on the next business day if the email is sent on a weekend or public holiday.
 • 24.2 We may from time to time, if you opt to receive it, send you information about Our products and/or services. If you do not wish to receive such information, please click on the ‘Unsubscribe’ link in any email which you receive from Us.

25. Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions and the relationship between you and EDUVISION LEARNING S.R.L. shall be governed by and construed in accordance with the Law of England and Wales and EDUVISION LEARNING S.R.L. and you agree to submit to the exclusive jurisdiction of [COUNTRY].
Created with